Regulamin

Regulamin§ 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez „Domin Katowice” w Katowicach, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

§ 2

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: www.domin-katowice.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pracowni przy ul. Szkolnej 10/6.

4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizacja zajęć i zapisy

§ 3

Kurs organizowany przez Pracownię trwa jeden rok i składa się z trzech trymestrów.
Trymestry rozpoczynają się w następujących terminach : 1 września, 1 grudnia, 1 marca
Każdy trymestr obejmuje 13 spotkań.

§ 4

Uczestnik dokonuje zapisu na cały kurs z góry.
Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.
Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.
E-mail zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w kolejnym trymestrze powinien zawierać wniosek o usunięcie z bazy danych Pracowni danych osobowych uczestnika, w szczególności adresu poczty elektronicznej.

§ 5

Program nauczania realizowany w ciągu jednego trymestru obejmuje 13 bloków tematycznych. Na realizację jednego bloku przewidziane jest jedno spotkanie.
W zależności od poziomu wiedzy uczestników Pracownia zastrzega możliwość szybszego zrealizowania programu szkolenia.
Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia przez uczestnika nauki w trakcie trwania trymestru, z tym jednak zastrzeżeniem, że uczestnik ma obowiązek nadrobić program zajęć, który został już zrealizowany od początku trymestru, poprzez udział w zajęciach w dodatkowym dniu.
Nadrobienie programu zajęć jest możliwe tylko do końca trymestru.
Pracownia przyjmuje zapisy na zajęcia najpóźniej do rozpoczęcia szóstego spotkania w danym trymestrze.
Przekroczenie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym skutkuje dopuszczeniem uczestnika do udziału w zajęciach dopiero z początkiem nowego trymestru, chyba, że inaczej zadecyduje Pracownia, uwzględniając umotywowaną prośbę uczestnika.
Uczestnicy zajęć, którzy uprzednio uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez inne placówki realizujące program zbliżony do realizowanego przez Pracownię mogą rozpocząć uczestnictwo w zajęciach w każdym czasie i są zwolnieni z obowiązku nadrobienia programu zajęć, o którym mowa w punkcie 3.

§ 6

W zgłoszeniu należy podać pełne imię i nazwisko uczestnika.
Komunikacja pomiędzy Pracownią, a uczestnikami odbywa się drogą mailową.
Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stałego przeglądania poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku, nie może on zasłaniać się wobec Pracowni nieznajomością korespondencji otrzymanej tą drogą od Pracowni.

Opłaty

§ 7

W związku z udziałem w kursie uczestnik ponosi opłaty na rzecz Pracowni.
Opłata za jeden trymestr wynosi 885 zł.
Uiszczenie powyższej opłaty uprawnia uczestnika do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach trwających 4 godziny zegarowe raz w tygodniu oraz do korzystania z Pracowni – po odbyciu obowiązkowych zajęć – w godzinach jej otwarcia.

§ 8

Opłata powinna zostać uiszczona przez uczestnika przed rozpoczęciem zajęć w danym trymestrze przelewem na rachunek bankowy Pracowni lub gotówką w kasie.
Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.
W szczególnych przypadkach – na wniosek uczestnika – Pracownia może rozłożyć należną opłatę za trymestr na dwie raty.
Dopuszczalne jest wniesienie opłaty za udział w całym rocznym kursie, z góry.

§ 9

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trymestru nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.
Żądanie zwrotu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej zapisze się inny, wskazany przez nią uczestnik.

Dostępność Pracowni i udział w zajęciach dodatkowych

§ 10

Pracownia jest dostępna w trakcie roku szkoleniowego, czyli od 1 września do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego w godzinach podanych na stronie www.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika prac samodzielnie w domu, zamiast w Pracowni. Wówczas uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez prowadzącego.
Co najmniej raz na 5-6 tygodni każdy z uczestników powinien przedstawić w Pracowni wszystkie wykonane przez siebie rysunki (w ramach przeglądu).
Pracownia organizuje również plenery wakacyjne.
Prace wykonane przez uczestników podczas zajęć lub przygotowane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni. Pracowni przysługuje prawo wykorzystywania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię.

Sprawy porządkowe

§ 11

Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni.
Naruszenie powyższego obowiązku będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Pracownię.
Zakazane jest palenie tytoniu, jak również spożywanie napojów alkoholowych w lokalu Pracowni oraz na korytarzach, klatce schodowej, na tarasie, na podwórku oraz przed głównym wejściem do budynku i w obrębie całego budynku, w którym mieści się Pracownia.
Każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać podstawowych zasad porządku (w szczególności: zakaz wyrzucania gum do żucia poza koszem na śmieci, obowiązek mycia naczyń po sobie, odstawienie desek rysunkowych przy drzwiach głównych, konieczność segregacji śmieci poprzez ich wrzucanie do specjalnych pojemników w korytarzu głównym.

Regulamin zwyczajowy – czyli uprasza się

Zobowiązuję się do przynoszenia prac domowych – ich ilość i częstotliwość zależna jest od możliwości czasowych.

Nie palić papierosów w trakcie kursu – jeżeli musisz rób to po zajęciach lub przed nimi. Nie rzucaj petów na chodnik ale zawsze do jakiegoś kosza na śmieci.
Zakupy żywnościowe proszę wykonywać przed wejściem na zajęcia.
Wyrzucaj śmieci do kosza – segregując je na plastik,papier i szkło
Maile zawsze podpisujemy imieniem i nazwiskiem – na maile nie podpisane nie odpowiadamy.
Każdy wykonany rysunek podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą wykonania